Наемодателят „Тру Груп ООД“ отдава под наем на Наемателя автомобил, подробно описан на лицевата страна на договора. Наемателя на автомобила е длъжен да предостави валидно свидетелство за управление на МПС – с най-малко 3 години шофьорски опит. Минималната възраст за наемане на автомобил е 23 години. Наематели, между 21 и 23 год. Заплащат такса „Млад шофьор“, която представлява двоен депозит и допълнително 5 евро на ден. Минималният период за наем на автомобил е 24 часа, а максимален няма. При удължаване на наемния период, цената за няколко часа се таксува като 24-часов наем.

І. Приемане и предаване

 1. Автомобилът се дава на наемателя в добро състояние със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ, отразено в двустранно подписания Приемо-Предавателен протокол, неразделна част от настоящия Договор, при условията на които става и връщането на автомобила. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи в уговорения срок и място, в същото състояние, в което му е предоставен, което се удостоверява в гореспоменатия Приемо-Предавателен протокол.
 2. При закъснение за връщане на автомобила (след изтичане на договора за наем), Клиентът заплаща неустойка, както следва: Закъснение до 1 час не се таксува; От 1 до 6 часа закъснение – цената за един цял наемен ден, според актуалната ценова листа за деня; От 6 до 12 часа – цената за два наемни дни, според актуалната ценова листа.
 3. При закъснения БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (след изтичане на договора за наем) Клиентът заплаща неустойка, както следва: От 1 до 6 часа – компанията си запазва правото да наложи глоба от 50 евро + цената на един наемен ден според актуалната ценова листа; Повече от 6 часа – компанията си запазва правото да не възстановява сумата на депозита; Повече от 24 часа – компанията си запазва правото да задържи депозита както и да наложи глоба от 100 евро на ден.

ІІ. Щети, загуби и кражби

 1. При щети, загуби или кражби на автомобила или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, резултат от поведението на Наемателя, последния се задължава да плати на Наемодателя пълно обезщетение (вкл. Разноските по отдаване под наем в заместващия автомобил, разноските за връщане, ремонт и т.н.).
 2. Наемателят заплаща изцяло щети по долната част на автомобила – гуми, джанти, кражба на тасове.
 3. При загуба, унищожаване или кражба на талон, ключ или номер на автомобила, Наемателят заплаща неустойка в размер на дължимата наемна цена на автомобила за срок от 5 дни.

ІІІ. Начин на плащане и депозит

Наемната цена на автомобила се определя на база цената на ползване за един ден, определена в Тарифа. Тя се заплаща при предаване на автомобила и подписване на приемно-предавателния протокол. Онлайн резервация може да бъде заплатена чрез кредитна/дебитна карта, банков превод или в брой. Наемателят се задължава да заплати депозит в размер, определен от Тру Груп ООД. След връщане на автомобила в изрядно състояние, депозитът се освобождава. При констатиране в Приемно-Предавателния протокол на дребни липси и повреди, както и в случай, че автомобилът се върне без гориво или с по-малко от уговореното в Приемно – Предавателния протокол, съответната стойност се удържа от депозита, а остатъкът (ако има такъв) се освобождава.

ІV. Отговорност на Наемодателя

Наемодателят отговаря за щети, причинени от Наемателя или трети лица, резултат от техническа неизправност на предоставения автомобил, установена от независима авто-техническа експертиза. Разноските по извършване на тази експертиза следва да се поемат от страната, в чийто ущърб е нейното заключение. Наемодателят се задължава да предостави на Наемателя заместващ автомобил за срока, за който е сключен договорът за отдаване под наем на неизправния автомобил.

V. Задължения и отговорност на Наемателя

 1. Да използва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин;
 2. При настъпване на злополука, щета или повреда да предприема всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетите на автомобила;
 3. В случай на злополука или щета на автомобила извън дребните инциденти да спази изискванията на ЗДП и Правилника за неговото приложение, относно съставяне на протоколи и други документи. В срок от 24 часа от настъпване на щетата/злополуката, не по-късно от изтичане на срока на договора, Наемателят следва да уведоми Наемодателя за това, като съобщи всички факти, обстоятелства и данни  във връзка с нея;
 4. Наемателят няма право да ползва автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, да пренася едри, насипни или други товари;
 5. Да управлява автомобила в нетрезво състояние или след употреба на наркотици и всякакви упойващи медикаменти;
 6. Да преотстъпва автомобила на трети лица или да го ползва за задгранични пътувания.
 7. Наемателят носи материална отговорност в случаите, в които е нанесъл щети по автомобила – в това число замърсяване или повреждане на тапицерията, счупване или повреждане на детайли от интериора или екстериора на автомобила, както и всякакви имуществени вреди, причинени от невнимателно ползване на наетия автомобил.

VІ. Гориво

Автомобилът се предоставя с пълен резервоар гориво и трябва да бъде върнат с пълен резервоар. Ако условието не е спазено, Клиентът заплаща глоба от 10 евро + липсващото гориво до запълване на резервоара.

VІІ. Гарантиране на клас автомобили

Тру Груп ООД не гарантира специфична марка и модел на автомобила. Ние гарантираме предоставянето на автомобил от същия клас, размер, брой врати и брой места. В случай че резервираният автомобил не е наличен към датата на наемане, Клиентът ще получи по-висок клас автомобил без доплащане.

VІІІ. Наем на автомобил извън България

Наемането на автомобил извън граница е възможно за съседните на България страни, както и някои други страни, след предварителна заявка и одобрение от Тру Груп ООД. Минималния срок за наем на автомобил извън България е 7 дни; Изисква се заплащането на двоен депозит – стойността му зависи от класа на автомобила. Излизането зад граница става единствено и само с позволение от Тру Груп ООД. Всички опити за неправомерно напускане на страната ще бъдат таксувани като нарушение на Условията за наем на компанията и със стойността на депозита!!!

 

ІХ. Връщане на автомобила / Еднопосочни наеми:

 1. Връщането на автомобил на различно място от взимането му (включително връщане на територията на други страни) е възможно единствено след предварителна заявка.
 2. Ако наетият автомобил бъде върнат на различно място от взимането му (различен град или офис), ще бъде начислена допълнителна такса. Връщане на автомобил, в която и да е точка в България или друга страна е възможна само след предварителна заявка.
 3. Тру Груп ООД си запазва правото да откаже направена резервация с различни места за получаване и връщане на автомобил, като платената сума изцяло се възстановява на клиента!

Х. Условия за анулиране / Промяна на резервация

Потвърдена резервация може да бъде променена или анулирана до 24 часа преди началото на наемния период, без таксуване. При отказ на платена онлайн резервация в спазените срокове, сумата не се връща, а се използва за следваща резервация. При отказ или анулиране на резервация по-малко от 24 часа преди започването на наема или неявяване (No-show), както и връщане на вече получен автомобил преди изтичането срока на наема, Тру Груп ООД не възстановява никаква част от платената сума. При смяна на автомобила с по-нисък клас от заявения, разликата в сумата не се възстановява. Компанията си запазва правото да откаже резервация при невъзможност да предостави поръчаният автомобил (или аналогичен), заплатената от Клиента сума ще бъде възстановена.

ВНИМАНИЕ!

 • Задължително е шофирането с включени фарове през деня!
 • Изключвайте фаровете и радиото, когато напускате автомобила!
 • В никакъв случай не оставяйте документите на автомобила в купето без Вашето присъствие!
 • Забранено е пушенето в автомобилите!
 • Не се допускат домашни любимци!
 • Тру Груп ООД запазва правото си да променя условията!

 

Наличието на следи от пушене и пепел или домашни любимци, а също така връщането на автомобила в много мръсно състояние ни дава правото да наложим глоба до сумата на депозита.

Договорът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. Нерезделна част от него е Приемо-Предавателния протокол.